Wyszukaj w katalogu

Polecane firmy
F.H.U. Roster-sprzedaż,wynajem,montaż

F.H.U. Roster-sprzedaż,wynajem,montaż

AKALA FARAONE Sp. z o.o.

AKALA FARAONE Sp. z o.o.

Poleć nas innym
Regulamin

rusztowania_rgb1.png

RE G U L A M I N

§1. Definicje

Administrator - Właściciel serwisu www.RusztowaniawPolsce.pl

Klient - Firma reklamująca się w serwisie RusztowaniawPolsce.pl

Użytkownik - osoba korzystająca z serwisu w zakresie wyszukiwania, przeglądania informacji dotyczących Rusztowania w Polsce

Abonament - Opłata pobierana za świadczenie Usługi za każdy Okres Rozliczeniowy

§2. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady prezentacji firm w serwisie RusztowaniawPolsce.pl

2. Niniejszy Regulamin określa warunki umowy zawieranej pomiędzy Klientem a Administratorem.

3. W celu dodania firmy do serwisu należy wypełnić formularz Dodaj Firmę lub przesłać mailem bądź faxem zamówienie na prezentacje pobrane ze strony  serwisu z działu Reklama.

4. Warunkiem wyświetlania pełnej prezentacji obiektu jest podpisanie zamówienia oraz terminowe uiszczanie Opłaty Abonamentowej.

§3. Warunki zawarcia umowy

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie Usług reklamowych - promocyjnych prowadzonych przez Administratora na rzecz Klienta.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do wyboru obiektów, z którymi zostanie podjęta współpraca.

3. Umowa może być zawarta na okres 1 roku kalendarzowego.

4. Datę zawarcia umowy uważa się datę podpisania umowy przez Klienta.

5. Umowa jest zawarta na okres jednego roku od daty udzielenia zlecenia i jest przedłużana następnie każdorazowo na kolejny rok o ile nie zostanie w formie pisemnej wypowiedziana na 30 dni przed upływem okresu zlecenia.

§4. Płatności

1. Opłata Abonamentowa jest pobierana z góry za cały okres rozliczeniowy.

2. Do Opłaty Abonamentowej za Usługę doliczony zostanie podatek VAT, zgodnie ze stawką obowiązującą w dniu wystawienia faktury VAT.

3. Opłata Abonamentowa opłacana jest na podstawie wystawionej Faktury VAT - przesłanej drogą mailową na wskazany adres e-mail oraz faktura w formie papierowej jest wysyłana listem poleconym na adres wskazany w zamówieniu.

4. Klient zobowiązuje się do zapłaty należności za wystawioną Fakture Vat na rachunek bankowy wskazany na fakturze w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.

5. W razie nie dokonania płatności w terminie, Administratorowi przysługuje prawo do naliczenia Klientowi odsetek za zwłokę, w wysokości ustawowej za każdy dzień opóźnienia, od nie uiszczonych opłat, poczynając od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności faktury.

§5. Obowiązki Administratora

1. Administrator zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta z należytą starannością.

2. Administrator zobowiązuje się do umieszczenia wszelkich informacji dotyczących obiektu Klienta na podstawie materiałów uzyskanych od Klienta drogą telefoniczną oraz elektroniczną.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do poprawiania wpisów i usuwania reklam innych serwisów konkurencyjnych.

3a.Administrator prowadzi aktualizację danych Klienta w czasie trwania abonamentu nieodpłatnie.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych (nie przekraczających 24 godzin rocznie) przerw technicznych związanych z konserwacją, wymianą, aktualizacją systemu oraz serwera.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania wyświetlania wpisu Klienta w przypadku nieuregulowania płatności w terminie, bez ponoszenia odpowiedzialności z tytułu zablokowania wpisu.

6. Administrator nie odpowiada za usterki wynikające z przyczyn niezależnych od administrującego np. klęski żywiołowe, awarie łącz telekomunikacyjnych.

7. W treści wpisu nie będą publikowane Informację, które nie są zgodne z obowiązującym w Polsce prawem, a w szczególności:

· przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.),

· zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.),

· zawierają treści pornograficzne.

§6. Obowiązki Klienta

1. Klient zobowiązuje się do terminowego regulowania Opłaty Abonamentowej.

2. Klient zobowiązuje się do informowania Administratora serwisu o wszelkich zmianach danych teleadresowych firmy.

3. Klient zobowiązuje się do nieodpłatnego przekazania zdjęć obiektu oraz wyraża zgodę na umieszczenie w prawym dolnym rogu każdego zdjęcia logo serwisu RusztowaniawPolsce.pl.

4. Klient ustala z Administratorem treść zamieszczonego wpisu.

5. Klient przekazując Informacje wyraża zgodę na ich publikację oraz wykorzystanie przez Portal RusztowaniawPolsce.pl w celach promocyjnych.

§7. Postanowienia końcowe

1. Klient podpisując umowę o Świadczenie Usług Reklamowych poświadcza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz Jego akceptacją.

2. Złamanie przez Klienta postanowień zawartych w umowie lub regulaminie skutkuje natychmiastowym usunięciem z serwisu – bez prawa sprzeciwu oraz zwrotu pieniędzy.

3. Właściciel serwisu RusztowaniawPolsce.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu uprzednio informując o tym Klienta drogą elektroniczną.

4. Niniejszy Regulamin powstał zgodnie z prawem polskim.

5. Kontakt w sprawie zamówień lub w związku z innymi sprawami organizacyjnymi kierowany będzie na adres: biuro@rusztowaniawpolsce.pl.

6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Właściciel serwisu www.RusztowaniawPolsce.pl Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator, ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.